Etik Kurallar

MERSİN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ (MGKL)
1 - MGKL faaliyetlerinde hak ve hukuka uyum esastır.
2 - MGKL çalışanları ve müşterileri arasında ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz.
3 - MGKL çalışanları ve müşterilerinin özel hayatına ve kişisel tercihlere saygı duyulur.
4 - Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.
5 - Kurum içindeki ilişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.
6 - MGKL’nde yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları   yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı,açık ve yazılıdır.
7 - Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur.
8 - Yönetim, MGKL birimlerine kurumsal kültürün
    geliştirilmesi konusunda örnek olur.
9 - MGKL tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.
10 - Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
11 - MGKL’nde kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.
12 - Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.
13 - Faaliyetleri yerine getirirken çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.
14 - Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
15 - Başarılı çalışmalar takdir edilir.
16 - Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
17 - Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.
18 - MGKL bünyesinde meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.
19 - Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
20 - Mesai kavramına azami özen gösterilir.
21 - Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
22 - Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.
23 - Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
24 - Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.
25 - Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.
26 - Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilir.
27 - Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı   verilir.
28 - Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
29 - Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.
30 - Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.
31 - Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
32 - Çalışanların performansı ödüllendirilir.
33 - Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
34 - Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.
35 - Personel sunulan imkanlardan adil bir şekilde yararlandırılır.
36 - Personelin sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi sağlanır.
37 - Çalışanlara yönelik sosyal etkinliklere önem verilir.

''