Amaç ve Görevler


Amaç;

 Bakanlığımız görevleri arasında bulunan gıda ve yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddelerin,  yarı mamül gıda maddeleri ile yan ürünlerinin denetim, ithalat, ihracat, özel istek ve üretim izni numunelerinin kalite ve güvenilirlik analizleri ile su ürünleri analizleri yapmak amacıyla kurulmuştur.

Görevleri:

 • 11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner   Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 33. Maddesine dayanılarak hazırlanan   29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan" Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine dair Yönetmelik" kapsamında gıda, gıda katkı maddeleri, yem ve yem katkı maddeleri ile ilgili analizlerini yapmak
 • 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu. gereğince su ürünlerinde istenen analizleri yapmak
 • 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu gereği istenen analizleri yapmak
  • Özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarca istenen ve kurumumuz analiz listesinde yer alan analizleri yaparak rapor düzenlemek.
  • İhracat yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların alıcı ülkelerin talep ettiği analizleri yaparak rapor düzenlemek.
  • İthalat yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların numunelerini Türk Gıda Kodeksine, Gıda Maddeleri Tüzüğüne ,Standardına ve analiz sertifikasına göre analizlerini yaparak rapor düzenlemek.
  • Bakanlığımızca Müdürlüğümüzün görevlendirildiği projelerde gerekli Analizleri yaparak sonuçları koordinatör kuruluşlara göndermek.
  • Özel kuruluşlar tarafından laboratuvar eğitimi almak için gönderilen kişileri eğitmek
''