Döner Sermaye Saymanlığı

Görevleri :

Her türlü istihkak ve avansların evrakını, Ödeme mektuplarını ve çekleri düzenlemek ve mahsuplarını yapmak. İstihkakı ödenen kimsenin işletme ile alakası kesmesi halinde idareye borcu ve ilişiği olup olmadığını araştırmak. İşletmenin yapacağı sözleşmeleri mali mevzuat bakımından incelemek. Ambara giren ve çıkan malların giriş ve çıkış fişlerini mahsuba bağlamak. Veznedar kefalet kanunu esasları dahilinde kontrol etmek. Müdür tarafından verilen emir üzerine ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek. Ambardan verilecek aylık mizanların muhasebe kayıtları ile uygunluğunu kontrol ederek noksanları müdüre bildirmek. Bütçe ve çalışma programlarını inceleyerek tasdik olunacak şekilde hazırlamak. İşletme alacaklarını takip ve tahsili için gerekli işlemleri yapmak ve muhasebe fişlerini düzenlemek. Yıl sonunda muhasebeye tevdi edilerek mal sayım tutanaklarına ve ambar mizanlarına göre bilanço ve maliyet cetvellerini hazırlayarak bakanlığa gönderilmesini sağlamak. Saymanlık işlerinin ve muhasebe yönetmenliği gereğince tutulacak olan muhasebe defter ve kayıtlarının günlük olarak yürütülmesini sağlamak. Muhasebe ile ilgili diğer işleri yerine getirmek. Kalite politikası ve kalite yönetimi doğrultusunda çalışmak. Gizlilik, güvenirlik ve tarafsızlık esasına sadık kalarak görevinin gereğini yerine getirmek. Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

DÖNER SERMAYE VEZNEDARI

Görevleri :

Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak. Yapılan tahsillerle ödemeleri gününü gününe kasa defterine kaydetmek, bu kayıtların ve muhasebe kayıtları ile uygunluğunu sağlamak. Tahsil edilen paranın günlük kasada saklanması gereken tutarın üstüne çıkması durumunda parayı bankaya yatırmak. Kalite politikası ve kalite yönetimi doğrultusunda çalışmak. Gizlilik,güvenilirlik ve tarafsızlık esasına sadık kalarak görevinin gereğini yerine getirmek.

 

 

Çalışanlar Ünvan                       
Temel TOSUN
Sayman
Zülküf YILBAŞVHKİ (Veznedar)
Aytekin ÇITIR
Laborant
''