Numune Kabul Kriterleri


 • Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne müşteri tarafından getirilen veya kargo ile gönderilen numuneler özel istek, denetim, ithalat, ihracat ve resmi istek nedeniyle alınmakta ve laboratuvarda analizleri yapılmaktadır.
 • Resmi ve tüzel kişi ve kurumlarca elden getirilen veya kargo ile gönderilen bütün deney numunelerinin doğruluğunun, laboratuvarın ve müşterinin çıkarlarının korunması için, numunenin laboratuvara kabulü, kodlanması, talep edilen analize göre örneklenmesi ve ilgili laboratuvar birimlerine gönderilmesi, usulüne uygun olarak taşınması, muhafazası, raporlanması, iadesi ve imhası gibi işlemler Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Biriminde yapılmaktadır.
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri tarafından denetim amacıyla alınan gıda, kullanma suyu, atık su, su ürünleri ve yem numunelerinden ücret alınmaz. Bunun dışında her türlü ihracat, ithalat, üretim izni, resmi istek ve özel istek numuneleri ücretli olup analiz ücretlerinin peşin ödenmesi gerekmektedir. Numunelerin işlemlerinin başlaması için analiz ücretinin Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin banka hesap numarasına ( IBAN No: TR550001000097320803905002 ) yatırılması ve okunaklı dekontun Müdürlüğümüze ulaştırılması (fax ( 0 284 235 65 74 ) veya elden ) gerekmektedir.
 • Müşterilerimizin; numune miktarı, analiz ücreti, analiz ve raporlama süresi, analiz metodu, metodun akredite olup olmadığı, ölçüm limiti vb konularda bilgi edinme hakkı bulunmaktadır. Bu bilgilere Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi personelinden, kurum internet sayfasından (http://gidalab.tarim.gov.tr/edirne) ve 0284 235 65 75 numaralı telefondan ulaşabilirler.
 • ​Analizler için gerekli en az numune miktarları Analiz Listesinde (LST.05) belirtilmiştir.

NOT:  Aynı numunede birden fazla analiz veya özel bir analiz talebi (mikrobiyolojik vs.) varsa veya numunenin Analiz Listesinde ( LST.05) belirtilen miktarlarda temin edilme olasılığı yoksa veya resmi istek/özel istek numunesi ise numune teslim edilmeden önce Müdürlüğümüz Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi ile temasa geçilmelidir. 
 • Kurumumuza analiz için gelen numunelerin ekinde aşağıdaki tabloda belirtilen evraklar mutlaka bulunmalıdır.

Üst Yazı ve İstenilen Analizle​rNumune Alma TutanağıEtike​tDilekçeGGBS Girişi
İthalat (Gıda-G​ıda Katkı)​​​++
İthalat (Yem)++
İhracat(Gıda-Gıda +++
İhracat (Yem)+++
İhracat (Su Ürünleri)+++
Denetim (Gıda)++++
Denetim (Yem)++++
Denetim (Su Ürünleri)++++
Denetim (Su)+++
Özel İstek (Her Tür)​+
Resmi İstek (He​r Tür)+

 

 • Numunenin resmi yazısında istenilen analizler ve metot açıkça belirtilmelidir.
 • Müşteri; analizi yapılmak üzere getirmiş olduğu numune / numuneler için metot belirtilmediği takdirde kendisine beyan edilen Analiz Listesinde (LST.05) bulunan ürün / ürünlerin analizlerine karşılık gelen metotlardan birinin uygulanmasını ve Analiz Listesinde (LST.05) yer alan analiz sürelerini kabul eder. Analiz Listesinde (LST.05) bulunmayan ürünler için ise karşılıklı mutabık kalınan metotlar kullanılır.
 • Özel istek numuneler; numuneyi tanımlayan, istenilen analizlerin bulunduğu kurum / kuruluş / kişilere ait antetli veya Müdürlüğümüz internet sayfasından (http://gidalab.tarim.gov.tr/edirne) temin edecekleri özel istek analiz talep formunu doldurmaları yeterli olacaktır.
 • Analiz talebi ile gelen tüm numunelere ait evrakların okunaklı, matbaa harfleri ile yazılmış, anlaşılır olmasına, numuneyi tam olarak tanımlamasına ve varsa üzerindeki uyarıcı yazı ve etiketlere dikkat edilir.
 • Resmi denetim numuneleri Resmi Numune Alma Prosedürüne uygun şekilde numune etiketi ve numune alma tutanağı ile birlikte mühürlü olarak gönderilmelidir.
 • Özel istek numuneleri hariç bütün numuneler mühürlü olmalıdır.
 • Numunelerin konulduğu ambalaj kesinlikle yırtık, delik, çatlak veya kırık olmamalı ve ağzı tam kapalı olmalıdır. Numune ambalajı yırtılmış, paketi ezilerek deforme olmuş, kokuşma, küflenme gibi özelliğini kaybetmiş numuneler analiz için kabul edilmez. Numune kabul kriterleri dışında kalan resmi kaynaklı numuneler reddedilmesi durumunda numune ret tutanağı düzenlenir. Özel istek numunelerinde numune ret tutanağı talep halinde düzenlenir.
 • Mikrobiyolojik analiz istendiğinde numune steril veya orijinal ambalajda getirilmiş olmalıdır.     
 • Soğuk zinciri kırılmadan analize alınması gereken numuneler, soğuk zincir nakil kaplarında getirilmiş veya gönderilmiş olmalıdır. Ancak, müşteri numune dış sıcaklığının kayıt altına alınarak numunenin analizini isteyebilir. 
 • Nem veya kuru madde analizi istenilen numuneler orijinal ambalajda veya numunenin nemden etkilenmesini engelleyecek bir ambalajda getirilmiş olmalıdır.
 • Müşteriye analiz süreleri ve analiz ücretleri Analiz Listesinde(LST.05) beyan edilmektedir. 
 • Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü analiz sonuçlarını müşteriye rapor halinde sunar.
 • Numune kabulü gerçekleşen numuneler için herhangi bir itiraz olması durumunda analizin tekrarı ve iadesi olabileceği göz önüne alınarak ayrılan ikincil numuneler ve şahit numuneler, özelliklerine ve etiket bilgilerine göre derin dondurucuda, buzdolabında ya da oda sıcaklığında numune muhafaza dolapları içinde birincil analiz bittikten sonra raf ömrü dikkate alınarak 30 gün süre ile muhafaza edilir. Ancak mikrobiyolojik analiz için gelen numunelerden ikincil numune ayrılmaz. Muhafaza süresi dolan numuneler imha edilir.
 • Müşterinin analizden sonra numunenin kalan kısmının iade edilme talebi söz konusu olursa; özel istek numunelerde dilekçede, resmi istek numunelerde üst yazıda ya da ekinde açıkça belirtilecektir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü aracılığıyla gelen numunelerin analiz sonrasında kalan kısmının firma tarafından istenmesi halinde bu durumun, numuneyi tanımlayan üst yazıda belirtilecektir. 
 • Müşteri tarafından iadesi istenen numuneler muhafaza süresinin dolup dolmamasına bakılmaksızın analiz raporunun çıkmasını müteakiben, Numune İade Tutanağı Formu (FRM.054) düzenlenerek müşteriye iade edilecektir. Analiz sonucu olumsuz çıkan numuneler, dondurulmuş, işlenmiş ürünler ve tamamı analizde kullanılan numuneler iade talebi olsa dahi iade edilmeyecektir. Mikrobiyolojik analiz istenen numunelerde doğrulama için müşteriye numune verilmez ve örnekler ise analiz sonunda imha edilir. 
 • İade talebi olan numuneler muhafaza süresi içerisinde alınması gerekmektedir. Zamanında alınmayan numuneler tarafımızca imha edilecek olup, müşteri bu konuda bir hak iddia edemez.

Numune Ücretlendirme Koşulları

 • Bakanlığımızın belirlemiş olduğu analiz ücretleri esas alınmaktadır.
 • TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılacaktır.
 • Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden bir tek ücret alınacaktır.
 • Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar/veriler kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretler de ayrıca tahsil edilecektir. (Rutubet,tuz, yağ vb.)
 • ​Gıda ve yem numunelerinde hesaplama ile elde edilen sonuçlarda, kullanılan parametrelere göre ücret alınacaktır. 
''