Birimlerimiz

​Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi; TS EN ISO/17025 Mayıs 2000 “Deney ve  Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar Standardının” 4.1.5-Laboratuar  maddesinin (b) ve (d) bendlerine uygunluğu sağlamak için T.K.B. Koruma ve Kontrol Genel  Müdürlüğü’nün 04.12.2002 tarih ve 75938 sayılı olurları ile 02.01.2003 tarihinde  oluşturulmuştur.

            Birim işlemleri 1 Veteriner Hekim 1 Laborant ve 1 Bilgisayar İşletmeni tarafından yürütülmektedir.

Kalite Yönetim Birimi

​​​​         Kalite Yönetim Biriminin görevi,  “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar EN ISO/IEC 17025 standardına” ve ilgili standartlara göre yönetim sistemi politikalarının ve hedeflerinin oluşturulması, yönetim sistemine ait dokümanların hazırlanması, güncelliğinin ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Birimimiz 2011 yılında kurulmuş olup, dokümantasyon çalışmalarına devam etmektedir. Birimimizde 2 Mühendis görev yapmaktadır.

Kimyasal Analiz Laboratuvarı




          Kimyasal analiz laboratuvarında, gıda ve yemlerin kompozisyonları, besin öğeleri, işlenme ve depolama sırasında yapılarında oluşan değişiklikler incelenmektedir. Laboratuvarımızda temel laboratuvar cihazları ile bir adet gaz kromatografisi, bir adet protein tayin cihazı, bir adet HPLC cihazı ve bir adet spektrofotometre bulunmaktadır. 2011 yılında laboratuarımızda tadilat çalışmaları yapılarak, fiziki koşullarında iyileştirme sağlanmıştır. Laboratuvarımızda 4 Mühendis ve 1 Laborant görev yapmaktadır.




Mikotoksin Laboratuvarı




Mikotoksinler; gıdalarda ve yemlerde sıklıkla rastlanan; insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde yan etkilere, ekonomik kayıplara neden olan küflerin (özellikle Aspergillus, Penicillium, ve Fusarium) bırakmış olduğu metobolitlerdir. Fındık, Antep fıstığı, kuru incir, siyah zeytin, kırmızı toz-pul biber gibi tarımsal ürünlerdeki mikotoksin oluşumunun önlenmesi ve gıda ve yemlerdeki varlığının tespit edilmesi Türkiye ekonomisi açısından önem taşımaktadır. Mikotoksinler sadece ticari bir problem olarak değil aynı zamanda insan sağlığını tehdit edici ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle gıda ve yemlerdeki mikotoksin seviyelerinin tespiti önem arz etmektedir.

Mikotoksin laboratuvarımızda aflatoksin B1 ve toplam aflatoksin (B1+B2+G1+G2) analizleri HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografi) cihazı ile 2 Mühendis ve 1 Teknisyen tarafından yapılmaktadır.





Mikrobiyoloji Laboratuvarı




Gıda ve yemlerin işleme, taşıma ve saklama aşamalarının her birinde hatalı veya eksik uygulamalar neticesinde insan ve hayvan sağlığına olumsuz etkide bulunabilecek çeşitli mikroorganizmaların üremesi kaçınılmazdır. Laboratuvarımızda gıda ve yemlerde bozulmalara neden olan ve mikrobiyolojik kriterler yönetmeliğinde yer alan mikroorganizmaların analizleri yapılmaktadır. 2011 yılında laboratuarımızın fiziki yapısı yeniden dizayn edilerek, temel cihaz ihtiyaçları giderilmiştir.

Mikrobiyoloji laboratuvarında  2 Veteriner Hekim görev yapmaktadır.





Mineral Analiz Laboratuvarı




Mineral Analiz Laboratuvarında insan sağlığını direkt olarak etkileyecek minerallerin varlığının tespiti ile gıda ve ürün güvenilirliği amacıyla kontrol işlemleri yapılmaktadır.

Gıda güvenilirliği ve besleyici değerinin belirlenmesinde gıdanın içerdiği metal düzeyi önemli yer tutmaktadır. Özellikle bazı minerallerin belirli dozların üzerine çıkması insan sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu kapsamda Mineral Analiz Laboratuarında civa, kurşun ve kadmiyum, analizleri grafit tüp atomik absorbsiyon ve alevli atomik absorbsiyon cihazları ile 1 Kimyager ve 1 Mühendis   tarafından yapılmaktadır.

2011 yılında hidrür sistem temin edilerek özellikle civa ve arsenik analizlerinin yapılabilmesi için gerekli altyapı ihtiyaçları temin edilmiştir.​


​​



Fiziksel Analiz Laboratuvarı

​​​​Fiziksel ​​​​analiz laboratuvarında gıda maddeleri ve yemler ile bunla​rın hammaddelerine ait numunelerde fiziksel analizler yapılmaktadır. Laboratuvarımızda 2 Mühendis görev yapmaktadır.


​​
''