BÖLÜMLER

​​​

İdari ve Mali İşler


İdari ve Mali İşler Şefliği

- Müdürlüğümüzün en önemli birimlerimizden biri olup, kurum personelinin her türlü özlük işlemleri, ödeme ve mutemetlik hizmetleri yanında kurumumuzda görev yapan personelin göreve başlama, tayin, nakil, terfi ve emeklilik işlemlerini yürütür.

 

-Kurum içi, şahıs ve kurumlar arası yazışmalarını yapar.

 

-İdari ve Mali İşler özlük işlemlerinin yanı sıra muhasebe birimlerince memur personelin maaş, sağlık, giyim ve her türlü sosyal haklarla ilgili işlemlerden sorumludur.

 

-Ana hizmet ve yardımcı birimlerin ihtiyacı olan her türlü malzeme, alet ve cihazların alımı, devri  ve tasfiyesi ile ilgili işleri yürütür.

-Laboratuvar  Müdürlüğünün ambarına teslim edilen her türlü malzemelerin giriş ve çıkış kayıtlarını, demirbaş malzemelerinin kayıtlarını tutar.

 

- İdari ve Mali İşlerin görevleri arasında arşiv ve dosyalama işlemleri, hizmet binası ve cihazları bakım onarım ve temizlik işlemlerini yaptırmak da bulunur.

 

Amacımız  ==== Tüm personele kaliteli ve doğru hizmet sunmaktır.​Eğitim Yayın ve Strateji Proje Yönetimi ve Laboratuvar Bilgi Yönetimi

Eğitim Yayın ve Strateji Proje Yönetimi ve Lab. Bilgi Yönetimi
 
Bölümümüz 2 alt birimden oluşmaktadır.


a)     Eğitim, Yayın, Strateji ve Proje Yönetimi Birimi


Laboratuvarımızda verilecek gıda güvenliği ve yem analizleri konusundaki tüm eğitimlerin (hizmet içi eğitim, özel eğitimler ve/veya yurtdışı koordineli eğitimler, staj eğitimleri) planlama aşamasından başlayarak, eğitime katılacak kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması, eğitim sertifikalarının hazırlanmasına kadar bütün aşamalarda yer alan faaliyetleri yürütmekteyiz.  Laboratuvarımız her türlü eğitim, konferans v.b. faaliyetlere de ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahiptir.
Yıllık faaliyet raporları hazırlayarak geçmişe dönük laboratuvar bilgilerinin (Eğitim, Analiz, Proje, Bilimsel Yayınlar v.b.) arşivlenmesini sağlamaktayız.
Laboratuvarımızın kütüphanesinde laboratuvar personeline ait yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının yansıra pek çok süreli yayın ve temel kaynak niteliğinde kitap laboratuvar personelinin kullanımına sunulmaktadır.


b)     Laboratuvar Bilgi Yönetimi Birimi


Kalite politikası ve kalite yönetimi doğrultusunda çalışarak, laboratuvara ait bilgisayar ve çevre birimlerinin etkin kullanılması, gerek altyapı gerekse donanım ve yazılım anlamında güncelin takip edilerek laboratuvar bilgi işlem sisteminin etkin çalışmasını sağlamaya çalışmaktayız. 

Çevre ve Atık Yönetimi

Çevre ve Atık Yönetimi

 ​

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı bünyesinde kurulan bu bölüm  çevre bilinciyle laboratuvarda   oluşan zararlı ve zararsız atıkların  düzenli bir şekilde depolanıp  zararlı tehlikeli kimyasal atıkların  lisanslı firmaya  verilerek  bertataf edilmesini  sağlamaktadır.

Yine bu bölüm laboratuvarda ortaya çıkan atıkları  sınıflandırarak  çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden ,imhasını sağlamak için ilgili kurum  ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır​​

AB ve Uluslararası İlişkiler

​Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün görev ve sorumlulukları, Avrupa Birliğine ilişkin bilimsel konularda ve Uluslararası bilimsel faaliyetlerin koordinasyonunun yapıldığı toplantı ve konferanslarda Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü' nün (UGRL) temsilini sağlamak, faaliyetlerini düzenlemek ve yazışmalarını yürütmektir. Ayrıca, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, AB Türkiye Delegasyonu ve diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla Laboratuvarın iletişimini sağlayarak ilgili yazışmaları yürütmektedir. Bununla birlikte, Avrupa Birliği ve uluslararası gıda ve yem güvenliği politikası konusunda Genel Müdürlük ile yakın işbirliği yaparak ilgili yazışmaları yürütmektedir. Avrupa Birliği uyum sürecinde, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası Fasıl 12'yi yakından takip ederek laboratuvar açısından gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamaktadır.

Kalite Güvence ve Yeterlilik Testi ve Kalibrasyon

Kalite Yönetim

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Kalite Yönetim Bölümü “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardı gereklilikleri doğrultusunda kalite sisteminin planlanması, hazırlanması, uygulanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Kurumumuz 02.10.2012 tarihinde TS EN ISO/IEC 17025’e uygun olarak TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.Yeterlilik Testi

“TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Değerlendirmesi-Yeterlillik Deneyi için Genel Kurallar”  standardına göre Yeterlilik Testleri ve Laboratuvarlararası Karşılaştırma (YT/LAK) programlarının organizasyonundan sorumludur.  

YETERLİLİK TEST BİRİMİ

Yeterlilik Testi (YT), önceden belirlenmiş ölçütler doğrultusunda katılımcı performansının laboratuvarlar arası karşılaştırma yoluyla değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı (UGRL), kuruluş yönetmeliğine bağlı bir görevi olarak yeterlilik testleri düzenlemektedir. Gıda ve yem alanında ülkemizin ihtiyaçları gözetilerek katılımcıların analiz kalitesinin gelişimine yardımcı olmak amacıyla yeterlilik test çevrimleri yıllık olarak planlanmaktadır.

Yeterlilik testleri ile ilgili ISO/IEC 17043  "Uygunluk değerlendirmesi – Yeterlilik deneyi için genel şartlar" ve ISO 13528 "Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar için yeterlilik testlerinde kullanılan istatistiksel metotlar" uluslararası standartları doğrultusunda yeterlilik testleri tasarlanmakta ve yürütülmektedir.

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı tarafından organize edilmiş ve edilmekte olan yeterlilik testi alanları aşağıda belirtilmektedir:

 TEST MATERYALİPARAMETRE
1GIDALAR (salata, peynir, kıyma, bebek maması vb. )Mikrobiyoloji (Salmonella spp., Listeria monocytogenes, E.coli O157 vb.)
2GIDALAR (hazır gıda vb.)Stafilokokkal Enterotoksin
3YAŞ MEYVE VE SEBZELER Pestisit
4TAHILLAR Pestisit
5GIDALAR (kuru incir, kuru üzüm, fındık vb.)Mikotoksin (Aflatoksinler, Okratoksin A)
6ET VE ET ÜRÜNLERİ (preparat)Yabancı Doku
7GIDALAR Mineral (Kurşun, Kadmiyum, Arsenik, Kalay vb.)
8YEMLERMineral
9GIDALARGDO tarama
10 BALNaftalin

  

Güncel yıllık yeterlilik test planı her yılın başında internet adresimizde duyurulmaktadır.
Kalibrasyon

Kurumumuzdaki bölümlerde kalibrasyon faaliyetlerini sistematik bir şekilde yürütmek ve periyodik kalibrasyon kontrollerini yapmak ve yaptırmak; bilgilendirme ve koordinasyon hizmetlerini sağlamaktır. ​

Numune Kabul

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölümü  TS EN ISO/17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar Standardının" 4.1.5-Laboratuvar maddesine uygunluğunu  sağlamak için alanında uzman teknik personel ile çalışmalarını yürütmektedir.
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölümüne;  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın  İl/İlçe Müdürlüklerince ilgili yönetmeliklere uygun olarak alınan,  Denetim ,  İhracat, İthalat, Resmi İstek, İzleme  ve Özel İstek  gibi nedenlerle gelen numuneler bölüm ve birimlerin numune kabul kriterleri göz önünde bulundurularak, ambalaj, sıcaklık, miktar, evrak yönünden kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilir ve ‘Numune Kabul Sistemi’nde kayıt altına alınır,  ilgili laboratuvara uygun koşullarda  teslim edilir, laboratuvarda analizi biten numunelerin analiz sonuçları, laboratuvarca onaylanır,  Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölümünde analiz sonuç raporu  hazırlanır, gerekli kontroller yapılıp onaylandıktan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara  fax,  elden ve/veya posta yolu ile iletilir.
Laboratuvarımız TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olup, raporlarımız her ülkede geçerlidir.
Laboratuvarımızda uluslararası kabul görmüş analiz metotları kullanılmaktadır. Analiz Ücretleri her yıl Bakanlığımız tarafından belirlenmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın  İl/İlçe Müdürlüklerince yapılan resmi denetim ve kontrol sonucu alınan numunelerde yapılacak analizler ücretsiz olup, ithalat, ihracat, bütün analizlerin şahitleri ve Özel İstek  analizleri ücretli olup; özel istek numunelerde analiz ücreti peşin alınır. Laboratuvarımızın kapsamında bulunan Analizlere ve Analiz Ücretleri bilgisine ulaşılabilinir. Özel istek olarak laboratuvarımıza numune gönderileceği zaman  Analiz İstek Formu   eksiksiz olarak doldurulmalıdır.​​Mineral Madde

Gıda güvenirliliği ve besleyici değerinin belirlenmesinde gıdanın içerdiği mineral düzeyi önemli yere sahiptir. Özellikle metallerin insan sağlığı üzerine olan etkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, belirli limitlerin üzerinde olması halk sağlığı açısından tehlike arz etmektedir. Mineraller vitaminler gibi mikro besin öğeleri olarak değerlendirilir. Laboratuvarımızın görev ve sorumluluğu;  Her türlü gıda ve gıda katkısı olarak kullanılan ürünler ile yem ve yem katkı maddelerinde  ağır metal ( Pb, Cd, Sn, As, Hg, Ni, Al) ve diğer mineral maddelerin (Fe, Cu, Zn, Mn, Se, Co, Mo, Cr, Ca, P, Mg, K, Na) analizlerini yapmak, bu alanda analiz metotları geliştirmek, standart metotları geçerli kılmak (validasyon), çalışma alanı ile ilgili yeterlilik testlerine ve referans materyal üretimi çalışmalarına katılmaktır. Ayrıca ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla evrensel ölçekte bilgi üretmek ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde görev alarak, eğitim programları hazırlamak ve bilimsel yayın yapmaktır.  

Gerek kamu laboratuvarları ve özel laboratuvarlar, gerekse diğer kurum ve kuruluşlar için mineral analizleri konusunda yaşanan her türlü sıkıntının iletildiği ve çözüm noktası olarak görüldüğü bir laboratuvar durumundadır.

Laboratuvarımız 2015 yılında Yeterlilik Test çalışması (2015-MMB-001) düzenlemiş olup Yeterlilik Testi çalışmalarına devam etmektedir.

Mineral Madde Laboratuvarımız 2012 yılında ICP-MS ile Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) ve 2016 yılında Arsenik (As) Tayini analizlerinde, akredite olmuştur. Akreditasyon kapsamını genişletmek hedeflerimiz arasındadır.

Laboratuvarımızda mineral analizlerinde farklı meslek gruplarından uzman personel çalışmaktadır.

 


Katılım Sağlanan Yeterlilik Testleri:

Akreditasyon kapsamımızdaki parametrelerde yılda en az bir çevrim olmak üzere FAPAS, Düzenlediği Yeterlilik Testlerine katılım sağlanmaktadır.

FAPAS 07172 Süt tozu Pb, Cd Analizi (2012)

FAPAS 07178 Yengeç Eti Pb, Cd Analizi (2012)

FAPAS 07199  Karaciğer  Pb, Cd Analizi (2013)

FAPAS 07217  Toz biber Pb, Cd Analizi (2014)

FAPAS 07236 Domates salçası Pb, Cd Analizi (2015)       

FAPAS 07265  Liyofilize karaciğer Pb, Cd, As Analizi (2016)

 

Bölümümüz Tarafından Düzenlenen Yeterlilik Testleri:

2015-MMB-001 Yem Katkı (Premiks) Bakır (Cu), Çinko (Zn) Analizi Yeterlilik Testi (2015)

2016-MMB-001 Domates Salçasında Pb , Cd  Analizi Yeterlilik Testi (2016)

MİN003- Meyve suyunda Kalay Analizi Yeterlilik Testi (2017)

MİN004- Sebze Püresinde Pb, Cd, As Analizi Yeterlilik Testi (2017)Mikrobiyoloji

MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı  (UGRL) Müdürlüğünün Mikrobiyoloji Bölümünde kuruluş yönetmeliğimizden aldığımız güç ile belirtilen görevleri bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirirken,  koruyucu halk sağlığında  önemli bir konu olan gıda mikrobiyolojisi alanında üzerimize düşen sorumluluğun bilincini taşıyarak uzman teknik personelimiz ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
            Laboratuvarımız gıdalarda mikrobiyolojik analizlerde,  Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yeniden oluşturulan “Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği” n de belirtilen ISO (International Standardization Organization) yöntemlerini referans metot olarak kullanmaktadır.       Mikrobiyoloji  Laboratuvarımız 2012 yılı TÜRKAK akreditasyon denetimini başarı ile tamamlayarak 9 analizde akredite olmuştur. 2014 yılında Stafilokokal Enteroksin  ve Salmonella türlerinin tiplendirilmesi, 2016 yılında Listeri monocytogenes  analizinde LMX hızlı yöntem analizlerinde  akredite olarak, akredite analiz sayısını 13’e çıkarmıştır.
UGRL Mikrobiyoloji Laboratuvarı “Gıda Kaynaklı Kültür Koleksiyonunu” oluşturma çalışmalarına devam etmektedir. Mikrobiyoloji Bölümü’nün   kapsam dahilinde olan mikrobiyolojik analizler için dış kalite kontrol amaçlı olarak her yıl FEPAS , API ve FEPTU Yeterlilik Testlerine katılmaktadır. Bunun yanında Yönetmeliğimizin UGRL’ na verdiği en önemli görevlerden biri olan Yeterlilik Testi hazırlama konusunda laboratuvarımız 7 yıldır etkin durumdadır. 2011 yılında 1 çevrim hazırlayan mikrobiyoloji laboratuvarı, 2012 yılında 4 ,  2013 yılında 5, 2014 yılında da 7, 2015’ de 5 ve 2016’da 1 çevrim düzenleyerek bu görevini başarıyla yerine getirmektedir. Laboratuvarımız uzman kadrosu ile yurt içinde düzenlenen çeşitli eğitimlerde (TAIEX, Bakanlık hizmet içi eğitimleri vb.) uzman eğitici olarak görev almaktadır. Aynı zamanda personelimiz kamu ve özel laboratuvarların yerinde rutin denetimlerine katılmaktadır.
Ayrıca Bölümümüz gıda konularında sektöre yardımcı olabilecek projeler oluşturulmasında, planlanmasında, gerçekleştirilmesinde görev almaktadır. Bakanlığımız tarafından gönderilen Gıda Kontrol Laboratuvarı Kuruluş İzni amacıyla gönderilen dosyaların teknik olarak incelenmesi konusunda ve kanun, tüzük, yönetmelik, prosedür gibi bazı kanuni konularda komisyonlarda yer almakta veya görüş bildirmektedir. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce 2014 yılında başlatılan Mikrobiyolojik Analizlerde Metot Birlikteliği ve çalışmalarında koordinatör olarak görev almış bulunmakta olup çalışmalar Gıda Kontrol Laboratuvarları ile devam etmektedir.


Bölümde Yapılan Analizler:

Tüm Gıdalarda Salmonella spp. Aranması
Tüm Gıdalarda VIDAS ile Salmonella spp. Aranması
Tüm Gıdalarda Listeria monocytogenes Aranması
Tüm Gıdalarda VIDAS ile Listeria monocytogenes (LMO) Aranması 
Tüm Gıdalarda VIDAS ile Listeria monocytogenes (LMX) Aranması
Tüm Gıdalarda E. coli O157:H7 Aranması
Tüm Gıdalarda VIDAS ile E. coli O157:H7 Aranması
Kanatlı Etinde Termotolerant Campylobacter spp. Aranması
Kanatlı Etinde VIDAS ileTermotolerant Campylobacter spp. Aranması
Süt Tozu ve Toz Bebek Mamalarında Cronobacter spp. Aranması
Tüm Gıdalarda Staphylococcal Enterotoksin Analizi
Salmonella enterica’nın Serotiplendirilmesi
Somatik Hücre Sayımı
Staphylococcus aureus Sayımı 
Antibiyotik Aranması (Tarama – Çiğ Et ve Süt) 
Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni Sayısı)
E.coli (Katı Ortam) Sayımı 
Bacillus cereus Sayımı 

Katılım Sağlanan ve Düzenlenen Yeterlilik Testleri:
Akreditasyon kapsamımızdaki parametrelerde yılda en az bir çevrim olmak üzere FEPAS, FEPTU ve API. 2010-2016 yılları arasında dış kalite amaçlı katıldığı 100 Yeterlilik Testi çevrimini başarı ile tamamlamış bulunmaktadır.
 
Bölümümüz Tarafından Düzenlenen Yeterlilik Testleri:

Bebek Mamasında Salmonella spp. Aranması 
Sığır Kıymasında Salmonella spp. Aranması 
Peynirde Listeria monocytogenes Aranması
Salatada Escherichia coli O157 Aranması 
Kıymada Escherichia coli O157 Aranması
Taze elma suyunda Escherichia coli O157 Aranması 
Et suyunda Salmonella spp. Aranması
Mayonezli salatada Listeria monocytogenes Aranması 
Kıymada Escherichia coli O157 ve Salmonella spp. Aranması 
Bebek Mamasında Cronobacter spp. ve Salmonella spp. Aranması 
Salatada Escherichia coli O157 Aranması 
Hazır gıdada Stafilokokkal enterotoksin Aranması 
Kıymada Escherichia coli O157 Aranması
Peynirde Listeria monocytogenes Aranması 
Hazır yemekte Salmonella spp. Aranması 
Bebek Mamasında Cronobacter spp
Hazır gıdada Stafilokokkal enterotoksin Aranması
Domates püresinde Escherichia coli O157 Aranması (2015-MKB-001)
Rus salatasında Listeria monocytogenes Aranması (2015-MKB-002)
Süt tozunda Salmonella spp. Aranması (2015-MKB-003)
Bebek Mamasında Cronobacter spp (2015-MKB-004)
Pudingde Stafilokokkal enterotoksin Aranması (2015-MKB-005)
Tulum Peynirinde Stafilokokkal enterotoksin Aranması (2016-MKB-001)
Bölümümüz Tarafından Düzenlenen Eğitimler:

Biyogüvenlik (Teorik)
Kültüvasyon (Teorik+ Uygulamalı)
ISO/ TS 10272-1’e göre Termotolerant Campylobacter spp. Analizi (Teorik+ Uygulamalı)
ISO 16649-3’ e göre Su Ürünlerinde E. coli Analizi (Teorik+ Uygulamalı)
TS EN ISO 16654’e göre E.coli O157 Analizi (Teorik+ Uygulamalı)
Mikrobiyolojide Verifikasyon ve Ölçüm Belirsizliği
Kültür Koleksiyonu Oluşturmak Amacı İle Gıda Kaynaklı Patojen İzolatlarının Kültüvasyonu (Teorik+ Uygulamalı)
TS EN ISO 11290-1’e göre Listeria monocytogenes İdentifikasyonu (Teorik+Uygulamalı)
ISO/ TS 22964’e göre Cronobacter spp. Analizi (Teorik+ Uygulamalı)
Katkı Tağşiş ve Orjin Belirleme ( *Histoloji )


Katkı Tağşiş ve Orijin Belirleme Laboratuvarımızda, bir gıdanın doğal içeriğine yabancı veya adi bir madde ekleyerek veya içeriğindeki değerli bir bileşeni uzaklaştırarak haksız kazanç sağlamaya yönelik yapılan tağşişlerin analizleri; bir ürünün yetiştirildiği/üretildiği coğrafi orijinin tespiti analizleri ve gıda katkı maddelerinin analizleri yapılmaktadır.

Ulusal/uluslararası araştırma projelerine, toplantılara katılım sağlanır ve en güncel ulusal/uluslararası standartlara uyum sağlanır.

Ülkemizdeki gıda sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik metot araştırması, uygulanması ve yaygınlaştırılması yapılır.

Bölümümüzde doktora ve yüksek lisans seviyesinde gıda mühendisi, kimyager ve  su ürünleri mühendisi görev yapmaktadır.


Birimimizde Yapılan analizler

Tuzlarda, topaklanmayı önleyici olarak kullanılan, potasyum hekzasiyanoferrat (II) analizi

Kuru incirde hidrojen peroksit analizi

Baharatlarda çoklu sudan boyası analizleri

Yetiştiricilik yolu ile elde edilen su ürünlerinde B3e boyalarının analizleri

Peynirde yabancı yağ aranması

Laktozu azaltılmış sütlerde laktoz miktarının tayini

Gıda takviyeleri ve sporcu içeceklerinde sukraloz analizi

Enerji içeceklerinde taurin analizi

Gıda takviyeleri, enerji içeceklerinde ve bebek mamalarında inositol analizi

Balda polen analizi

Sos, cips, çorba, baharat ve tuzotta Monosodyum Glutamat analizi   


Düzenlenen LAK testleri:

Tuzlarda hekzasiyanoferrat analizi için LAK testi düzenlenmiştir.

 

Akredite olan analizler:

Tuzlarda hekzasiyanoferrat analizi.


 * * * H İ S T O L O J İ * * * 

Sağlıklı beslenmek, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. İnsan beslenmesindeki temel protein kaynaklarından biri et ve et ürünleridir. Halkımızın tüm gıdalarda olduğu gibi sağlıklı ve güvenilir et ve et ürünlerine ulaşması Bakanlığımızın Gıda Güvenilirliği politikası ile güvence altına alınmıştır. Güncel teknikler ve gelişmeler göz önüne alınarak hazırlanan Türk Gıda Kodeksi, "2012/74 numaralı Et ve Et Ürünleri Tebliği" uyarınca, çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerine kas ve yağ doku dışında kalan doku ya da organların katılmasına izin verilmemektedir. Bu kapsamda söz konusu ürünlere katılan kas ve yağ doku dışında kalan tüm organ ve dokular yabancı doku olarak nitelendirilmektedir. Buna ek olarak söz konusu tebliğ et ve et ürünlerinde kullanılacak etlerin ait olabileceği hayvan türlerini ve ürünler işlenirken hangi türe ait etlerin karışılmasına müsaade edileceğini de açıkça belirtmektedir.

Birimimizde, et ve et ürünlerinde yabancı doku tespiti TS 13511 numaralı "Et ve Et Mamülleri - Laboratuvar Analiz Yöntemleri –Histolojik Muayene"  isimli Türk Standardı kullanılarak "Yabancı Doku Tayini (Mikroskobik Yöntem)" analizi ile; et ve et ürününün hangi türe ait et içerdiğinin tespiti ELISA tekniğine dayanan işletme içi metot kullanılarak "Et ve Et Ürünlerinde Tür Tayini" analizi ile gerçekleştirilmektedir.

Birimimiz 2012 yılında, "Yabancı Doku Tayini (Mikroskobik Yöntem)" analizinde akredite olmuştur. Akreditasyon kapsamımızı genişletmek hedeflerimiz arasındadır. 

Birimimiz tarafından Bakanlığımız bünyesinde bulunan veya özel olarak faaliyet gösteren diğer laboratuvarlar çalışanlarına,  Yabancı Doku Tayini Analizi ve Validasyonu ile ilgili eğitimler verilmektedir.

Bunun yanında Yönetmeliğimizin UGRL'na verdiği en önemli görevlerden biri olan Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma/Yeterlilik Testi (LAK/YT) hazırlama konusunda birimimiz 3 yıldır etkin durumdadır. 2012 yılında 2 çevrim hazırlayan Histoloji Birimimiz, devam eden yıllarda 1' er çevrimle bu görevini başarı ile yerine getirmektedir.  Laboratuvarımızın akreditasyon kapsamında olan Yabancı Doku Tayini Analizi için dış kalite kontrol amaçlı olarak 2013 yılında Histalim Enstitüsünün (Fransa) LAK/YT testine, 2014 - 2016 yıllarında kendi düzenlediğimiz LAK/YT testlerine katılarak başarılı sonuçlar elde etmiştir.

Birimimiz, Bakanlığımız tarafından Gıda Kontrol Laboratuvarı Kuruluş İzni amacıyla gönderilen dosyaların teknik olarak incelenmesi konusunda ve kanun, tüzük, yönetmelik, prosedür gibi bazı kanuni konularda alt komisyonlarda yer almakta veya görüş bildirmektedir. Aynı zamanda personelimiz kamu ve özel laboratuvarların yerinde rutin denetimlerine katılmaktadır.

Birimimiz gıda güvenliği konusunda üzerine düşen sorumluluğun bilincini taşıyarak uzman teknik kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir.


Birimimizde Yapılan Analizler

1. Yabancı Doku Tayini Analizi

2. Et Tür Tayini Analizi


Birimimiz tarafından düzenlenen Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma/Yeterlilik Testi Çevrimleri (LAK/YT):

1. Et ve Et Ürünlerinde Yabancı Doku Tayini Analizi Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi (2012-HİS-001; 2012-HİS-002; 2013-HİS-001; 2014-HİS-001; 2015-HİS-001; 2016-HİS-001)

Birimimiz Tarafından Düzenlenen Eğitimler

1. Et ve Et Ürünlerinde Yabancı Doku tespitine Yönelik Analiz Eğitimi:  Mikroskobik Tanı ve Raporlama

2. Et ve Et Ürünlerinde Yabancı Doku Tespitine Yönelik Analiz Metot Validasyonu EğitimiAmbalaj

 

Gıda ile temas eden madde ve malzemeler; ürünlerin dışarıdan gelen etkilere karşı korunmasını, kolay taşınmasını ve depolanmasını sağlamak amacıyla kullanılan gıda ambalaj materyalleri ve gıdaların kullanılması, işlenmesi, tüketilmesi ve taşınması sırasında gıda ile temas eden veya etmesi beklenen diğer malzemeleri ifade etmektedir.Bölümümüz, gıda ile doğrudan ya da dolaylı olarak temas eden veya temas etmesi beklenen madde ve malzemelerin temas ettiği gıdaya olan olumsuz etkilerini ve bunun risklerini tespit etmek amacıyla analiz metotları geliştirerek yeni metotların kullanılmasına öncülük etmekle görevlidir.

Bölümümüzde konusunda uzman farklı meslek gruplarından personel çalışmaktadır.

Biyoteknoloji ve GDO UGRL’de BGB olarak ülkemiz ve dünya için önemli bir konu olan genetiği değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinin teşhisi alanında uzman teknik personel ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
Laboratuvarlarımızda yem, gıda ve tohumlardan GDO tarama (var/yok), tip belirleme ve miktar tayini analizleri yapılmaktadır. DNA esaslı Real Time PCR yöntemi ile GDO tarama, tip belirleme ve miktar analizleri Uluslararası standartlara (ISO) ve Avrupa Birliği Referans Laboratuvarı (European Union Reference Laboratory for GM Food end Feed) valide metotlara uygun olarak yapılmaktadır. Analizlerin sonuçları 5977 Sayılı “Biyogüvenlik Kanunu” ve bu kanun kapsamında 13/08/2010 tarih ve 27671 sayılı “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalara ve Ürünlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmış olan GDO Analizlerine Dair Talimatlar çerçevesinde değerlendirilmektedir. BGB Bölümü 2012’den beri ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına göre akreditedir.
Laboratuvarımız 2010’dan beri Avrupa Birliği Referans Laboratuvarı (EURL-GMFF) GDO Laboratuvarları Ağı (ENGL; European Network of GMO Laboratories) üyesidir. Yılda iki kez ENGL tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlar.
Laboratuvarımız düzenli olarak dış kalite kontrol için, Uluslararası yeterlilik testlerine katılmaktadır. Bu kapsamda; FAPAS/GEMMA ve GDO konusunda referans olan Avrupa Birliği GDO Laboratuvarının (EURL-GMFF) üye laboratuvarlar arasında düzenlediği karşılaştırma (LAK) çalışmalarına ve yeterlilik testlerine (YT) katılım sağlamaktadır.
Laboratuvarımız uzman kadrosu belirli zamanlarda “GDO Analizlerinde Kullanılan Temel Moleküler Teknikler”, “GDO Tarama Analizi”, “GDO Tür ve Miktar Tayini Analizleri”  vb. konulu birçok hizmet içi ve özel eğitimler vermektedir. Bölümümüz Ülkemizde GDO analizleri yapan kamu ve özel laboratuvarlar için GDO tarama ve miktar analizleriyle ilgili karşılaştırma çalışmaları düzenler. Hem UGRL, hem de Bakanlığımız direktifleri doğrultusunda düzenlenen çeşitli toplantılarda uzmanlarımızca GDO konusunda eğitimler ve seminerler verilmeye devam etmektedir. Aynı zamanda personelimiz kamu ve özel laboratuvarların yerinde rutin denetimlerine katılmaktadır.
Bakanlığımız tarafından Kuruluş İzni amacıyla gönderilen dosyaların teknik olarak incelemesini yapar. Kanun, tüzük, yönetmelik, prosedür hazırlanması, güncellenmesi gibi konularla ilgili komisyonlarda yer almakta veya görüş bildirmektedir. Bölümümüz Genel Müdürlüğümüz bünyesinde GDO Çalışma Grubu Koordinatörlüğünü yürütmektedir.

                                                                                                                                                        

Bölümde Yapılan Analizler
GDO Tarama Analizi: (p35S, tNOS ve pFMV).
Bitki Spesifik Gen Analizi: (Soya, Pamuk, Mısır, Şeker pancarı, Pirinç, Kanola).
GDO Tip Belirleme ve Miktar Analizleri: 
SOYA: (MON40-3-2, A2704-12, MON89788, MON87701, A5547-127, DP356043, DP305423, CV127, MON87705, MON87708, MON87769 ve FG72)
MISIR: (MON810, NK603, MON88017, Bt11, DAS59122, GA21, TC/DAS1507, MIR604, MON863, MON89034, T25, MIR162, 3272, MON87460 ve MON87427).
PAMUK: (MON531, MON15985, MON1445, 281-24-36, 3006-210-23, GHB614, LL25, T304-40 ve MON88913).
KANOLA: (MS8, GT73, T45, Rf3, MS1, TOPAS19/2 ve MON88302).
PİRİNÇ: (LL601, LL62 ve Bt63).
ŞEKER PANCARI: (H7-1).Veteriner İlacı Kalıntısı


Bölümümüzde bitkisel ürün bileşimlerinde aktif farmasotik bileşenlerin analizi 2011 yılında başlatılmış olup, bu kapsamda ithalat, denetim, adli denetim ve özel istek taleplerine yönelik analizler yapılmaktadır.

Bu kapsamda, numuneler 77 aktif madde yönünden eksrakte edilmekte ve UPLC Q-TOF MS analitik cihazı ile tespit edilmektedir.

Ayrıca 2013 yılında İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı uzmanlarına Laboratuvarımızda konuyla ilgili eğitim verilmiş, 2014 yılında yapılan denetim ile analiz konusunda yetkilendirilerek 2015 yılından itibaren Bakanlığımızın ikinci bir laboratuvarında da analizlerin yapılabilirliği sağlanmıştır.

 

Bölümde Yapılan Analizler:

Bitkisel Ürün Bileşimlerinde Tek veya Karışım Halinde Bulunan Aktif Farmasotik Bileşenlerin Analizi

 

Bölümde Çalışan Personel:

Bölümümüzde konusunda uzman Veteriner Hekim ve Kimyager kadrolarında 2 personel görev yapmaktadır.


Kalıntı ( Dioksin-Pestisit- Mikotoksin )

​* * *  D  İ  O  K  S  İ  N   * * *


 


 

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı  (UGRL) Müdürlüğü Kalıntı Bölümü altında yer alan Dioksin Birimi, biri doçent, biri yüksek lisans derecesine sahip üç  gıda mühendisi; biri doçent (su ürünleri bölümü), biri  yüksek lisans (gıda mühendisliği bölümü) derecesine sahip iki ziraat mühendisi, ve bir laborant olmak üzere olmak üzere toplam altı personel ile dioksin analizleri alanındaki çalışmalarını ve kuruluş yönetmeliğimizde tanımlı görevlerini yürütmektedir.

Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK'lar), ileri derecede dirençli olmaları nedeniyle çevreye bulaştığında ortamda uzun süre kalan, besin zincirinde aktarılarak biyolojik birikime uğrayan, bu yolla insan sağlığı ve çevre üzerinde zararlı etkilere yol açan kimyasal bileşiklerdir. Çevre ve insan sağlığının KOK'ların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla 22 Mayıs 2001'de Stockholm Sözleşmesi kabul edilerek 17 Mayıs 2004'de yürürlüğe girmiştir. 

Stockholm Sözleşmesi ile ilk etapta 12 kimyasal madde sözleşme kapsamındaki listelere dahil edilmiştir. Bu kimyasallar; Aldrin, Endrin, Dieldrin, Klordan, Heptaklor, Hekzaklorobenzen, Mireks, Toksafen, DDT, PCB'ler, Dioksin ve Furanlardır. Sözleşmeye,  2010 yılında 9 adet ve 2011 yılında bir adet yeni kimyasal madde ilave edilmiştir.

Dioksinler (PCDD), furanlar (PCDF) ve poliklorlu bifeniller (PCB),  lipofilik, kalıcı, yaygın ve biyolojik birikime uygun özellikleri ile çevre ve insan sağlığı açısından bilinen en toksik kimyasal bulaşanlardandır. Dioksinler ortamda klor varlığında organik maddelerin yüksek ısıya maruz kalmalarıyla oluşan bileşiklerdir. Poliklorlu bifeniller insan yapımı bileşikler olup 1930 – 1970 yılları arasında kasıtlı olarak ve büyük miktarlarda üretilmişlerdir ve geniş bir uygulama alanı içerisinde kullanılmışlardır. Yapılan bilimsel çalışmalar insanlarda dioksinlere maruziyetin %90 'ından fazlasının gıdalardan kaynaklandığını göstermektedir. Bu gıdaların çok büyük bir kısmı hayvansal kaynaklı gıdalardır.

Dioksin Bölümünde,  dioksinler, furanlar, PCB' ler ve indikatör PCB'lerin konsantrasyonları gıda ve yemler için doğrulama yöntemi olan HRMS ile tespit edilmektedir ve elde edilen sonuçların uygunluğu gıdalar için "Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği", yemler için "Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ"e göre değerlendirilmektedir.

AB Referans Laboratuvarı (EU-RL,Freiburg) ve Ulusal Referans Laboratuvarlarından oluşan sistem içerisinde düzenli olarak yapılan uluslararası yeterlilik testleri ve çalıştaylarına düzenli olarak katılım sağlanmaktadır. Sistemde uzmanlık alanımızda Ulusal Referans Laboratuvarı olarak kayıtlı bulunulmaktadır.

Birimimiz, gerek kamu laboratuvarları ve özel laboratuvarlar, gerekse diğer kurum ve kuruluşlar için dioksin analizleri konusunda yaşanan problemlerin iletildiği ve çözüm noktası olarak görüldüğü bir laboratuvar durumundadır.

Birimimiz teknik ekipman açısından  üst düzeydedir ve son teknoloji cihazlara sahiptir. Birim çalışanları, gelişen analiz teknikleri ve son teknoloji cihazlar konusunda yurt içi ve yurt dışında birçok eğitim, toplantı ve seminere katılmakta; dünya çapındaki çeşitli laboratuvarlar ile sürekli iletişim halinde bulunarak her türlü gelişmeyi takip etmektedir.

Birimimiz çalışanları ayrıca kamu ve özel laboratuvarların yerinde rutin denetimlerine katılmakta, bunun yanı sıra kapsam genişletme talebiyle Bakanlığa başvuran laboratuvarların dosyalarını teknik yönden inceledikten sonra yerinde denetimler gerçekleştirmektedir. Bunlara ilaveten birimimiz dioksin konusundaki tebliğ ve yönetmelik çalışmalarında da bizzat görev almaktadır.


Birimimizde Yapılan Analizler ve Kullanılan Metotlar

Gıdalarda ve Yemlerde Dioksinler, Furanlar, Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifeniller ve İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi yapılmaktadır. Analizler hem HRMS hem de APGC sistemi ile yapılabilmekte olup HRMS sistemi ile tüm matrikslerde akredite sonuç üretilmektedir.

Gıda numunelerinde EPA 1613 ve EPA 1668B metotları, yem numunelerinde ise TS EN 16215 metodu kullanılmaktadır.


Verilen Eğitimler

Birimimizde hem HRMS cihazının dioksin ve PCB analizlerinde kullanımına yönelik, hem de genel olarak gıdalarda ve yemlerde dioksin ve PCB analizlerine yönelik eğitimler verilmiş olup, istenildiği takdirde gıda ve yem örneklerinde dioksin ve PCB analizlerine ilişkin hem ekstraksiyon hem de cihaz eğitimleri verilebilmektedir.

Katılım Sağlanan Uluslararası Yeterlilik Testleri

Norwegian Institute of Public Health - Inter-laboratory Comparison on Dioxins in Food (2008) Norwegian Institute of Public Health - Inter-laboratory Comparison on Dioxins in Food (2009) European Committee for Standardization (CEN) - CEN- Ring Trial on Determination of PCDD/Fs and PCBs in Animal Feed, Fat / Oil (2010)

Norwegian Institute of Public Health - Inter-laboratory Comparison on Dioxins in Food (2011)

Norwegian Institute of Public Health - Inter-laboratory Comparison on POPs in Food (2012)

European Union Reference Laboratory for Dioxins and PCBs in Feed and Food - EU-RL Proficiency Test of PCDD/Fs and PCBs in Pork and Lard (2012)

European Union Reference Laboratory for Dioxins and PCBs in Feed and Food - EU-RL Proficiency Test of PCDD/Fs and PCBs in Feed Fat (2013)

European Union Reference Laboratory for Dioxins and PCBs in Feed and Food - EU-RL Proficiency Test of PCDD/Fs and PCBs in Milk Fat and Milk Powder (2013)

European Union Reference Laboratory for Dioxins and PCBs in Feed and Food - EU-RL Proficiency Test of PCDD/Fs and PCBs in Sepiolit (2014)

European Union Reference Laboratory for Dioxins and PCBs in Feed and Food - EU-RL Proficiency Test of PCDD/Fs and PCBs in Cod Liver and Fish Liver Oil (2014)

European Union Reference Laboratory for Dioxins and PCBs in Feed and Food - EU-RL Proficiency Test of PCDD/Fs and PCBs in Compound Feed for Fish and Sugar Beet Pulp (2015)

European Union Reference Laboratory for Dioxins and PCBs in Feed and Food - EU-RL Proficiency Test of PCDD/Fs and PCBs in Olive Oil and Palm Oil (2015)

European Union Reference Laboratory for Dioxins and PCBs in Feed and Food - EU-RL Proficiency Test of PCDD/Fs and PCBs in Basil and Grass (2016)

European Union Reference Laboratory for Dioxins and PCBs in Feed and Food - EU-RL Proficiency Test of PCDD/Fs and PCBs in Hallibut Fillet (2016)* * *   P  E  S  T  İ  S  İ T    * * * 


 


 

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı  (UGRL) Müdürlüğü Kalıntı Bölümü altında yer alan Pestisit Birimi, doktora derecesine sahip iki, yüksek lisans derecesine sahip (doktorası devam eden) bir gıda mühendisi olmak üzere toplam üç gıda mühendisi ve bir biyolog/su ürünleri mühendisi ile pestisit analizleri alanındaki çalışmalarını ve kuruluş yönetmeliğimizde tanımlı görevlerini yürütmektedir.

Bitki ve hayvanlara zarar veren canlı organizmalara karşı kullanılan maddelerin tümüne pestisit adı verilmektedir. Bu maddelerin uygunsuz kullanımı ürünler üzerinde pestisit kalıntıları kalmasına sebep olabilmektedir. Pestisit kalıntı analizleri, farklı özelliklerdeki birçok aktif maddenin aynı anda analiz edilmesini gerekli kılan, gelişmiş kromatografik teknikler kullanılarak gerçekleştirilen ve konusunda uzmanlık gerektiren analizlerdir. Birimimizde "yüksek su içerikli" , "yüksek asit ve yüksek su içerikli" ve "yüksek nişasta ve/veya protein ve düşük su ve yağ içerikli " gıda ürünlerinde 401 pestisit için kalıntı analizi yapılmakta ve ürünlerin Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'ne uygunluğu değerlendirilmektedir.

Birimimizde ayrıca "Balda Naftalin Analizi", "Alkolsüz İçeceklerde HS-GC/MS ile Benzen Analizi" ve "Bitkisel Kökenli Gıdalarda Toplam İnorganik Bromür Tayini"  gerçekleştirilmektedir.

Birimimiz "Gıdada ("yüksek su içerikli", "yüksek asit ve yüksek su içerikli", "yüksek nişasta ve/veya protein ve düşük su ve yağ içerikli") Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi" ve "Balda Naftalin Tayini" analizlerinde akredite durumdadır.

Birimimiz kapsam dahilinde olan pestisit analizleri için her yıl FAPAS yeterlilik testlerine katılmakta ve başarılı sonuçlar almaktadır. Bunun yanısıra, kuruluş yönetmeliğimizde tanımlı önemli görevlerimizden biri olan yeterlilik testi düzenlenmesi konusunda birimimiz 2014 yılı başından itibaren aktif olarak çalışmakta ve "Pestisit Analizi" ve "Balda Naftalin Tayini" analizlerinde yeterlilik testleri düzenleyerek sonuçlarını Bakanlığa bildirmektedir.

Birimimiz, kuruluş yönetmeliğimizde tanımlı bir diğer önemli görev olan bakanlığa bağlı kontrol laboratuvarları arasında metot birlikteliği ve standardizasyonunun sağlanması konusunda çalışmalar yaparak, "Pestisit Analizleri için Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Hesaplanması Açıklamalı Uygulama Rehberi"ni hazırlamış ve pestisit analizleri yapan tüm kamu ve özel laboratuvarların kullanımına açmıştır. Hazırlanan bu rehber, pestisit analizleri metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği hesaplamasına ilişkin pratikte yaşan birçok sıkıntıya çözüm getirmiş, pestisit kalıntı analizleri yapan kamu ve özel laboratuvarlar arasında standardizasyonun sağlaması ve denetimlerde karşılaşılan birçok sorunun ortadan kaldırılması konularında son derece önemli katkılar sağlamıştır.İlgili rehbere buradan​ ulaşabilirsiniz.

Bunun yanısıra, birimimiz yurt çapında pestisit analizleri yapan kamu ve özel gıda laboratuvarları arasında iletişimi ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla pestisit_turkiye@googlegroups.com e-posta grubunu kurmuştur ve grubun yöneticiliğini yürütmektedir.

Birimimiz, gerek kamu laboratuvarları ve özel laboratuvarlar, gerekse diğer kurum ve kuruluşlar için pestisit analizleri konusunda yaşanan her türlü sıkıntının iletildiği ve çözüm noktası olarak görüldüğü bir laboratuvar durumundadır.

Birimimiz teknik ekipman açısından oldukça üst düzeydedir ve son teknoloji cihazlara sahiptir. Birim çalışanları, gelişen analiz teknikleri ve son teknoloji cihazlar konusunda yurt içi ve yurt dışında birçok eğitim, toplantı ve seminere katılmakta; dünya çapındaki çeşitli laboratuvarlar ile sürekli iletişim halinde bulunarak her türlü gelişmeyi takip etmektedir.

Birimimiz çalışanları ayrıca kamu ve özel laboratuvarların yerinde rutin denetimlerine katılmakta, bunun yanısıra kapsam genişletme talebiyle Bakanlığa başvuran laboratuvarların dosyalarını teknik yönden inceledikten sonra yerinde denetimler gerçekleştirmektedir.


Birimimizde Yapılan Analizler:

"Yüksek Su İçerikli" , "Yüksek Asit ve Yüksek Su İçerikli" ve "Yüksek Nişasta ve/veya Protein ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli " Gıda Ürünlerinde Pestisit Analizi (401 aktif madde)

Balda Naftalin Analizi

Alkolsüz İçeceklerde HS-GC/MS ile Benzen Analizi

Bitkisel Kökenli Gıdalarda Toplam İnorganik Bromür Tayini  


Birimimiz Tarafından Katılım Sağlanan Yeterlilik Testleri:

GALAB/BATAL – Domates Püresinde Pestisit Analizi (2011)

FAPAS 19135 - Domateste Pestisit Analizi (2012)

FAPAS 19146 – Üzüm Püresinde Pestisit Analizi (2013)

UGRL 2014-PES-001 – Balda Naftalin Tayini (2014)

FAPAS 19165 – Armut Püresinde Pestisit Analizi (2014)

UGRL 2015-PES-001 – Balda Naftalin Tayini (2015)

FAPAS 19189 – Patlıcan Püresinde Pestisit Analizi (2015)

UGRL 2015-PES-001 – Balda Naftalin Tayini (2016)

FAPAS 19210 – Mandalina Püresinde Pestisit Analizi (2016)


Birimimiz Tarafından Düzenlenen Yeterlilik Testleri:

2014-PES-001 Balda Naftalin Tayini (2014)

2014-PES-002 Domates Püresinde Pestisit Analizi (2014)

2015-PES-001 Balda Naftalin Tayini (2015)

2015-PES-002 Hıyar Püresinde Pestisit Analizi (2015)

2016-PES-001 Balda Naftalin Tayini (2016)

2016-PES-002 Kabak Püresinde Pestisit Analizi (2016)
Birimimiz Tarafından Düzenlenen Eğitimler:

Yaş Meyve ve Sebzelerde Quechers Yöntemi ile Pestisit Analizi Eğitimi (Teorik + Uygulamalı) (2012)

HS-GC/MS ile Balda Naftalin Analizi (Teorik + Uygulamalı) (2014, 2015, 2016)


Birimimiz Tarafından Hazırlanan Kaynaklar ve Eğitim Notları:

Pestisit Analizleri için Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Hesaplanması Açıklamalı Uygulama Rehberi
​​

Stajer Eğitim Notu - Pestisit Analizleri

Stajer Eğitim Notu – Çözelti/Mix Hazırlama, Zenginleştirme (Spike) Yapma​​


 

​​​

* * *   M  İ  K  O  T  O  K  S  İ  N   * * * ​


 


 

Mikotoksin Biriminde UGRL Kuruluş Yönetmeliği doğrultusunda gıda ve yemlerde mikotoksin analizleri konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Tahıl ve tahıl ürünlerinde, yağlı tohumlarda, kuru meyve ve sert kabuklu meyvelerde, baharatlarda, süt ve süt ürünlerinde, meyve sularında, kakao ve kahvede, yemlerde mikotoksinler bulunabilmektedir. Türkiye'nin dünyada lider üretici ve ihracatçı olduğu kuru incir, fındık, antep fıstığı, kuru üzüm ülkemiz açısından önemli gıda maddeleridir ve doğaları gereği bu sağlığa zararlı metabolitleri bulundurabilirler Bu nedenle bu toksinlerin tespiti hem halk sağlığı hem de ülke ekonomisi için önemlidir. Müdürlüğümüz Mikotoksin biriminde bu ürünlerin analizine öncelik verilerek kapsama alınmaktadır. Sıvı kromatografi (HPLC) yöntemi ile uluslararası geçerli metotlarla analizleri yapılmaktadır.

Müdürlüğümüzün görevleri kapsamında yer alan Yeterlilik Testi hazırlama konusunda Mikotoksin Biriminde 2013 yılından beri TS EN ISO/IEC 17043 standardı doğrultusunda yeterlilik testleri düzenlenmektedir. Her yılın başında yeterlilik test programı yayınlanarak bölümümüze ait yeterlilik test çevrimleri katılımcılara bildirilmektedir. Yapılan Analizler:
2013 yılı sonu itibariyle validasyonu/verifikasyonu tamamlanmış analizler;
1- Kuru incir, Fındık ve Antep fıstığında Aflatoksin B1 ve toplam Aflatoksin saptanması
2- Kuru üzümde Okratoksin A saptanması


Yeterlilik Testleri:
Her yıl düzenli olarak validasyonu/verifikasyonu tamamlanmış analizler kapsamındaki ürünlerle ilgili her bir toksin grubundan en az 1 yeterlilik testine katılım sağlanmaktadır.
 
Verilen Eğitimler:
1- Gıdalarda aflatoksin analizi
2- Mikotoksin analizlerinde metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği​

''